Profiteer nu en ontvang t/m 23 Juli tot 65% KORTING op alle wanddecoratie (korting reeds geactiveerd)

Algemene Voorwaarden


Inleiding

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Timbler. Het doel van deze Algemene voorwaarden is om elke potentiële klant te informeren over de voorwaarden en modaliteiten waaronder Timbler de verkoop en levering van bestelde producten uitvoert en om de rechten en verplichtingen van elke partij te definiëren. Elke bestelling bij Timbler vereist de naleving van deze Algemene voorwaarden. De klant bevestigt de naleving door tijdens het bestelproces op het vakje 'Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord' aan te klikken. 

Identiteit van Timbler

Timbler is onderdeel van Lemedia B.V.
Sonsbeekweg 4
6814 BA Arnhem
Nederland
BTW nummer: NL861484320B01
KVK nummer: 78652936

Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze websites, op de registratie en het gebruik van onze foto-editor en andere diensten, op al onze aanbiedingen, op de bestellingen die u plaatst en op de overeenkomsten en andere juridische relaties die tussen Timbler en u zijn aangegaan.

Wanneer u een account aanmaakt, wordt u geïnformeerd dat u hiermee de Algemene voorwaarden accepteert. Wanneer u een bestelling plaatst, wordt u ook geïnformeerd dat u hiermee de Algemene voorwaarden accepteert. In beide situaties hebt u toegang tot de Algemene Voorwaarden en kunt u deze lezen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gemakkelijk toegankelijk op onze website en op verzoek sturen wij u de Algemene Voorwaarden onverwijld en kosteloos toe.

Gebruikersgedrag

U bent verantwoordelijk voor het gebruik van uw account en garandeert dat u of iemand die uw account gebruikt met uw toestemming zich houdt aan de Algemene Voorwaarden. Accounts zijn individueel en op naam en mogen niet worden gedeeld. U gebruikt uw eigen naam en contactgegevens en houdt uw wachtwoord strikt vertrouwelijk. Als u vermoedt dat uw account zonder uw toestemming is gebruikt, neem dan onmiddellijk contact met ons op.

U garandeert dat de foto's die via uw account naar onze services zijn geüpload geen inbreuk maken op rechten van derden. Rechten van derden omvatten, zonder beperking, intellectuele eigendomsrechten, naburige rechten, ontwerprechten, patentrechten, merkrechten, handelsnaamrechten en handelsgeheimen. Rechten van derden omvatten ook, zonder beperking, privacyrechten en persoonsrechten.

U garandeert dat de foto's die via uw account naar onze services zijn geüpload, niet in strijd zijn met het strafrecht, wettelijke bepalingen van dwingend burgerlijk of administratief recht, openbare orde, openbare zedelijkheid of wat volgens ongeschreven wetgeving moet worden beschouwd als gepast sociaal gedrag.

U garandeert dat door uw bestelling te verwerken en de overeenkomst uit te voeren, we geen van de bestaande rechten of wetten van derden schenden.

U garandeert dat de bestellingen die u plaatst voor privé- en niet-commercieel gebruik zijn.

U garandeert dat de foto's die via uw account naar onze services zijn geüpload, geen virussen, malware, Trojan horses of andere vormen van schadelijke software of andere inhoud bevatten die onze services in gevaar kan brengen. U garandeert dat u onze services niet zult hacken, spammen of gebruiken op een manier die de integriteit of prestaties van onze services verstoort of onderbreekt. U garandeert ook dat u geen (persoons)gegevens van onze services verzamelt of verwerkt.

U zult Timbler schadeloos stellen, verdedigen en vrijwaren tegen alle claims, kosten, schade, verliezen, aansprakelijkheden en kosten (inclusief redelijke advocatenhonoraria en kosten) die voortvloeien uit of verband houden met een claim die voortvloeit uit of verband houdt met uw inbreuk of vermeende schending van de Algemene Voorwaarden.

We hebben het recht om de overeenkomst te annuleren, foto's te verwijderen, uw account op te schorten of te beëindigen en de relevante autoriteiten op de hoogte te stellen in het geval u in overtreding van de Algemene Voorwaarden handelt of in het geval wij een serieuze reden hebben om aan te nemen dat dit het geval is. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die hieruit voortvloeit.

Prijzen

De verkoopprijzen van de producten worden op de website aangegeven in US Dollars, Australische dollar of Euro en zijn inclusief btw. Verkoopprijzen zijn exclusief verzendkosten, omdat verzendkosten kunnen variëren afhankelijk van de grootte en het gewicht van producten. Verzendkosten zijn extra kosten en worden apart vermeld vóór validatie van de bestelling door de klant. Alle prijzen zijn inclusief btw. Elke wijziging van het btw-tarief wordt automatisch toegepast op de verkoopprijs die op de website wordt vermeld.

Betaling

De bestelling moet volledig worden betaald bij bevestiging van de bestelling. De klant kan betalen met bankpas, creditcard (Mastercard en Visa), PayPal of Ideal.

Betalingen worden verwerkt via Mollie. De overdracht van de bankinformatie van de servers van Mollie naar de server van de bank wordt uitgevoerd via SSL-codering. De verstrekte gegevens (kaartnummer en vervaldatum) zijn dus gecodeerd. Om veiligheidsredenen verzamelt of bewaart Timbler geen kaartinformatie op zijn servers en wordt de informatie die naar Mollie wordt verzonden vernietigd zodra de orderverwerking is voltooid. Daarom is het nodig om voor elke nieuwe bestelling kaartinformatie opnieuw in te voeren.

We beschouwen de bestelling als effectief wanneer het bankkaartverwerkingsbedrijf de betaling heeft bevestigd. In geval van weigering door het verwerkingsbedrijf, wordt de bestelling geannuleerd.

De klant verzekert Timbler dat hij of zij de volledige autorisatie heeft voor het gebruik van de gekozen betaalmethode bij het indienen van de betalingsopdracht. Timbler behoudt zich het recht voor om elke bestelling en/of levering, van welke aard en in elke status van uitvoering, op te schorten of te annuleren in geval van niet-betaling van een door de klant verschuldigd bedrag, of in geval van een betalingsprobleem.

De levering van elke nieuwe bestelling kan worden opgeschort in geval van een late betaling voor een eerdere bestelling, niettegenstaande de huidige bepalingen. 

Kortingscodes

De Timbler kortingscodes kunnen worden gebruikt voor aankopen via timbler.com. Kortingscodes kunnen niet worden gecombineerd. Timbler neemt geen verantwoordelijkheid voor kortingscodes die zijn verlopen, of voor kortingscodes die verkeerd zijn gebruikt nadat een aankoop is voltooid.

Levering

Timbler verzendt de bestelde producten naar het door de klant opgegeven adres. Retourzendingen vanwege fouten in het adres komen voor rekening van de klant.

De bezorgdienst bezorgt het pakket op het bezorgadres dat de klant heeft opgegeven. Als er niemand aanwezig is om het pakket te ontvangen, ontvangt de klant een bericht van de bezorgdienst over de levering. Dit kan inhouden, maar is niet beperkt tot, b.v. levering de volgende dag, bericht om het pakket op te halen bij het dichtstbijzijnde postkantoor, enz.

Bon

De klant moet bij ontvangst en in aanwezigheid van de bezorger de staat van de verpakking en het product controleren. Wanneer de goederen of de verpakking beschadigd zijn, moet u de levering onmiddellijk weigeren en terugsturen met de bezorgdienst.

Alle andere klachten moeten binnen 5 dagen via e-mail worden ingediend bij onze klantenservice via hello@timbler.com. U dient de klacht te beschrijven en het bestelnummer te vermelden.

Als de producten niet worden geleverd binnen 10 dagen na de leveringsdatum vermeld in de bevestigingsmail, neem dan contact met ons op via e-mail.

Herroepingsclausule

Wij verkopen gepersonaliseerde producten. Uw afbeeldingen of teksten worden permanent afgedrukt op de producten die u bestelt. Daarom is het niet toegestaan om de producten terug te sturen naar Timbler omdat Timbler de producten niet opnieuw kan gebruiken. Daarom is er geen sprake van een herroepingsclausule.

Retourneren van niet-conforme producten

U kunt niet-conforme producten aan Timbler retourneren in de volgende twee gevallen:

Als de geleverde producten gebreken vertonen die verband houden met het product zelf of een ongeval tijdens het afdrukproces.

Als de geleverde producten niet overeenkomen met de producten die u op de website hebt besteld. De e-mail met de orderbevestiging bevat alle informatie over het bestelde product en stelt beide partijen in staat fouten van Timbler te identificeren.

Timbler zal de klant informeren of de klacht gegrond is. Wij kunnen u vragen de goederen ter inspectie terug te sturen. Timbler kan een fout bij niet-conforme producten herstellen door de bestelling opnieuw te verzenden of door de klant terug te betalen. In ieder geval zal geen verdere schadevergoeding plaatsvinden.

Er worden geen retouren verwacht voor problemen die als subjectief worden beschouwd (zoals afdrukvoorkeuren, scherpte van de afbeelding, typefouten, enz.), Problemen met betrekking tot een fout in de keuze van het product en of/de opties door de klant in de bestelling, problemen gerelateerd aan de foto zelf (fout in de foto, technisch of aanpassingsprobleem met de camera, ...), verzendproblemen of productaansprakelijkheid tijdens restauratie en/of reiniging van de producten.

Privacy

Timbler doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. We verwerken persoonsgegevens van onze klanten in overeenstemming met de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Lees onze privacyverklaring voor meer informatie over onze verwerking van persoonsgegevens. We gebruiken ook cookies bij het leveren van onze diensten.

Aansprakelijkheid

Onze aansprakelijkheid is beperkt tot schade die het directe en onmiddellijke gevolg is van een schending van onze verplichtingen of onrechtmatige daad door ons. Dit betekent dat wij niet aansprakelijk zijn, onder andere soorten schade, voor directe of gevolgschade zoals die in de vorm van omzetverlies, winstderving, bedrijfsonderbreking of schade en schadeclaims van derden. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of schade aan gegevens.

Het bedrag van onze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat onder onze verzekeringspolis wordt uitbetaald, of het bedrag van de aankoopprijs die u voor uw bestelling betaalt en waaruit onze aansprakelijkheid voortvloeit in het geval van een verzekeringsuitkering.

De aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Timbler.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De rechtsverhouding tussen ons en u wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

Elk geschil tussen Timbler en u zal uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland.

Overige bepalingen

De Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of bijgewerkt. U kunt altijd de meest recente versie op de website vinden. Timbler nodigt u uit om regelmatig de Algemene Voorwaarden te lezen.

Als één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden als ongeldig worden beschouwd of als zodanig worden verklaard op grond van een wet, regelgeving of na een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, blijven de geldigheid en reikwijdte van de overige bepalingen behouden.